Hussain, Saddam, Chunjiao Yu, and Liu Wan. 2021. “Energy – Growth Nexus- A Case of South Asian Countries”. Asian Journal of Economics and Empirical Research 8 (2):58-66. https://doi.org/10.20448/journal.501.2021.82.58.66.