(1)
Acari, S. .; Sivrikaya, O. . Determination of Exercise Attitudes of Pregnant Women. EDU 2022, 8, 106-113.