Edet, I. V. ., Abdulrazak, M., & FRANK, B. I. . (2023). Fundamental factors and stock price volatility of listed banking firms in Nigeria. Economy, 10(1), 1–9. https://doi.org/10.20448/economy.v10i1.4517