[1]
Y. Ospankulov, A. . Zhumabayeva, and S. . Nurgaliyeva, “The impact of folk games on primary school students ”, JEELR, vol. 10, no. 2, pp. 125–131, Feb. 2023.