Ibragimova, R.S., Republic of Kazakhstan, Almaty, Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Kazakhstan